Vãme

Vãmén sĩ han ge Kỹ isóg ãjag mỹ nén ũ si tag to vãmén mũ,hã ra tag vỹ tỹ ẽg si ag tỹ nén ũ hyn han...
Ẽmã tỹ Icatu kar Vanuíre, São Paulo tá kanhgág ag vỹ kanhgág ag vỹ ag vĩ ki Dicionário kãn kỹ...
Unicamp vỹ Kanhgág tỹ professor japrẽr mũ (Brasil kãki universidade mág ag kã'ũ vẽ) ti tỹ ta kãki...
Inh as ãjag mré Site tag ki vãmén mãn ge tag to vĩj ge vẽ. Mỹr isỹ vãhã inh ĩn ki internet nỹ ser,...

Kanhgág ag kãme / Karine Emerich