Apucaraninha (PR)

Kanhgág ag ga tỹ Apucaraninha vỹ fóg ag ẽmã tỹ Tamara ke mũ ẽn kãkã nĩ,
Paraná krĩ ta, goj tỹ Tibagi kemũ ẽn fyr ki .

Ẽmã tag ki kanhgág tóg 1500 ty krỹg kren ka nĩ. Governo tỹ Paraná jo nĩ tỹ
Ga tag kinhrãg mũn kã, tóg 80 mĩr hectares ta krỹg kren ka nỹ; prỹg tỹ 1900 kã.
Hãra prỹg tỹ 1949 kã, governo tỹ Moysés Lupion Paraná jo nĩ tóg SPI ag mré rĩn
mũ, ga tỹ sĩ kejé. Kỹ ga tag vỹ ũri 5574 hectares nỹ. Ag ga ke ũ tóg goj tỹ kri rũ, ruj jo goj tỹ, prỹg tỹ 1949 kã.
Ũn ri fóg ag tóg ruj jo goj ũ han mãn nỹ tĩg gé, hãra tóg kanhgág ag ga ũ kri rũj
mũ gé.

ũ ki ta >