Carreteiro (RS)

Vẽnhrán ra nvén ũ Carreteiro to.inh v

ẽg jamã, vỹ 602 hectares
nỹ ga tág vy sĩ nỹ
ẽg pẽ e nỹ ti gá 46 familia
vỹ kA nẽ. ẽg vỹ 206 pessoas
ke nĩ ha urĩ
kanhgag. rãnhrãy.

Kanhagag ũ vỹ fog ag mỹ
Rãnhray tĩ, já ũ fog tog vafĩ
han tĩ gi
já ti ké tág ẽkrãn tĩ ga
pẽno mũ ũn tãgr
vỹ Kãnhrãn mũ õ gag iskora mũ.
Iskora ta
ẽg kỹ kanhgag tỹ. gĩr kanhrãn
nỹ tĩ tog ẽg jamã kãkĩ
gĩr mỹ ge ke nỹ ũ gi ẽg
vĩ to. mỹ ũr gĩr ũ tóg
vĩ vafĩ ki kagtĩ sór mũ nỹ
ha.

hãkỹ eg Carreteiro ẽg kãjátũn
kamẽg nỹ tĩ sũ

Ũ ki ta >>

kejẼn Ẽg vỸ Ẽmĩn jagma mu ra Ẽg ne jẽsĩ