Ligeiro (RS)

inh ẽmã tỹ ligeiro vỹ sĩnvĩ nĩ.kurã tỹ 07 de outubro de 2010,. kã ẽg vỹ curso han mũ computador ki.professor tỹ carreteiro ta ke régre kar ligeiro ki ke tỹ 08 ke.professor régre ag mré ;silvino kar wilmar ti kósin mré.Ẽg tỹ vẽnhkanhrãn vẽ ,ẽg tỹ kanhgág jógo ki nénũ rán kỹ nĩm jé.Ẽg colega ũ ag tỹ le kem ja gé.Ẽg kanhrãn tag kar ẽg pi tovãnh sÓr nĩ ha.Hã vẽ ser.