Nonoai (RS)

Kanhgág jamã tỹ Nonoai vỹ Rio Grande do Sul kikẽ nỹ. Ga tag ti kãmur vỹ tỹ 19.830 hectares nỹ.

Bananeiras

Inh jamã vỹ tỹ Nonoai ki ke nĩ, inh ẽmã jyjy vỹ tỹ Bananeira nĩ.
Ẽg jamã vỹ municipio tỹ hẽnrike kugmĩg tĩ,Nonoai, Planalto, Rio dos Indio,kar
Gramado dos Loureiros nỹtĩ, kỹ ẽg ẽmã vỹ nĩnĩ ke nỹtĩ.
Sỹ nĩ tag tá vỹ tỹ Bananeira nĩ, jãvo inh mãtá vã tỹ Sede nĩ, Posto Indígena ke tog tĩ.
Jãvo inh mỹ ta kãty ẽmã ũ vỹ tỹ Pinhalzinho nĩ gé.
Kỹ hãvẽ inh jamã tu vẽme ti.

Inh jamã tag ty inh vã rãnhrãj tĩgé, gĩr ag kanhrãn rãn sóg tĩ iskóra ki.
Inh iskóra jyjy vỹ tỹ Iskóra Indigena Pẽró Ga ke tĩ.
Sỹ rãnhrãj jã ki tóg prỹg tỹ 10 kenĩ ha.
Kỹ tóg inh mỹ há tĩg nĩ sỹ gĩr kanhrãnrãn tĩn kỹ.

Inh jyjy vỹ VOLMAR ke tĩ. Kurã tỹ, 18/07/2011

ũ ki ta>