Chimbangue (SC)

Ẽmã tỹ Toldo Chimbangue vỹ Chapecó(SC) tu hã nĩ.
Ga tag ki fóg ag vỹ nỹtĩ ja nĩ, hãra kejẽn kanhgág ag vỹ ga tag tỹ ta ag tu kinhgrãn mữ. kỹ prữg ne 1981 kã Chimbangue ag vỹ ag ga vyn ge tu jykrén mữ. Hãra tỹ jagy há var ag my, myr kanhgág ữ ag vỹ fóg mré jagne tu trĩ ryn krén mữ. Javo ữ ag vỹ Curitiba kar Brasília ra kagá, ag tóg ga vyn mãn sór kỹ. Hãra vỹ ne jyrã tu nĩ. Kỹ 1985 kã kanhgág Ana da Luz Féndo fi vỹ ữ tỹ fóg mré vãmén há ag jãgnã mữ Brasília ra, kỹ ag vỹ tá 3 mês han mữ, ag tỹ pã’i(governo) mré tu vãmén já. Javo Funai vỹ kanhgág ag mré ag vĩ kafãn tữ nĩ.
Kỹ 1985 tun mỹr Chimbangue ag vỹ ag ga kuju vãn mãn mữ, ag my há vỹ tĩ, ag tỹ nytĩja ữ ve kỹ. Hãra vỹ ver Funai my há tu tĩ, kỹ tóg ag my ẽmã ữ han sor mữ vyrmy, hãra ag tỹ ke tun. Kỹ Funai vỹ ẽmã ữ mĩ ke ag japrãr (Nonoai kar Palmas) tá ke ag, kỹ ag vỹ ag tỹ ki kãgtĩg ra ẽmã tag ra kagá. Funai vỹ ag mỹ ãjag tỹ fóg ag pan ke vẽ ke mữ, hãra ag tỹ Chimbangue ag pan ke já vẽ. Kỹ ẽmã ữ ag vỹ Funai mré jagne tu jữ mữ, ag tỹ ag mré kanhgág ag vãg tun kỹ.
Tag kar Toldo Chimbangue ag vỹ ag ga ke vyn kãn ser. (Arão da Rosa)

Ũ ki ta >>