Kiki han ge to Vãme

Kurẽ tỹ 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 19 kar 20 kã "Kiki Han" tỹ Ẽmã tỹ Condá sc tá kutãj mũ. Ẽmã tag tá kanhgág ag vỹ ẽmã kar mĩ kanhgág kar ag mỹ vẽnhvĩ jãgnã kãn mũ, ag tỹ ag mré kiki kron mũ jé. Hã kỹ ser ũn ta kiki ve ja ag kar ũn ta ve ja tũ ag tỹ ra mũj mũ. kỹ ãjag tỹ ta kanhgág kar tag tỹ ra mũj ge nỹtĩ gé.