Curso Web Indígena

Kurẽ tỹ 18 kysẽ tỹ julho tag kã curso ta kutẽj mũ gé ẽmã tỹ Iraí rs tá. Ẽmã e mĩ kangág ag, kar fag tỹ ra mũj mũ. Professor fóg tỹ ẽmã tỹ Campinas SP ke mũ ẽn tá curso tag nĩm mũj mũ. Hãra ver curso tag tỹ kysẽ tag fĩnrãm mũ, mỹr pi kurã pir ki tá krỹg mũ.