kanhgág to vãme

Ũri kurẽ tag kã ẽg tỹ kanhgág tỹ kaingang tóg vẽnhkanhrãnrãn kãmũ mãn mũ ẽmã tỹ Iraí ke mũ tag ki.Ẽg kãkã vỹ nĩ nĩ kanhgág tỹ xokleng pir ti, ti jyjy vỹ Natã ke mũ, ti tỹ ẽg kóm ti vĩ ki vẽnhrán kãtĩg vẽ gé.Ti vỹ tỹ ẽmã tỹ Laklanõ nĩ Ibirama-SC tá.Kỹ ẽg tóg semana tag tũg mũ ẽg site tỹvĩ vóg nỹtĩ ki, mỹr semana ũ kã ẽg tóg ẽg vĩ ra nén ũ ránrán mũ.Ã mỹ nén ũ jé hẽn ri ke tũ, ẽg tỹ tá krỹgkrỹg há han jé.Kỹ hã vẽ ser