Fóg ag ẽmã

Uri ẽg tóg fóg ag ẽmã tỹ Iraí ke mũ ẽn ki nỹ tĩ.Ẽg tỹ ver ẽg web kaingag ke mũ ẽn to vẽnhkanhrãnrãn vã ver.Inh pi ne kajrãn mũ ver, hãra tóg inh mỹ há tĩ.Ta ki nỹ tĩ ke ẽg tóg kũrã tỹ 10 ke han mũ.