kanhgág tỹ informática tu kinhrãg

VÃME

Kurã tỹ, 19/07 kã ẽg vỹ kanhrãn rãn mãn mũgé, heren kỹ programa térem ge tu ẽg computador ki.

Programa tag jyjy vỹ FIREFÓX ke tĩ, kar ẽg vỹ dowload hyn han kinhrãg mũ gé ARQUIVO mán ag tỹ.

kurso tag vỹ IRAI ki kenĩ kurã tỹ, 18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 kã hã kar mũ.

Kỹ hãvẽ ser inh vãme ti.

VOLMAR DA SILVA kanhrãn tĩ.