Goj vẽnhmỹ

Goj vẽnhmỹ vỹ tỹ vỹsỹ ẽg si tỹ jyjyn ja nĩ, hỹ ka tóg goj vẽnhmỹ ke mũ.
Ẽg si ag tỹ to goj vẽnhmỹ ke ja vẽ goj tỹ rỹ mré ta sa tugnĩn. Ag tỹ goj tag vég mũkã, pi tag mĩ fóg ja nĩ.Fóg ag ne kar ki kãge ja nĩ, goj tag tugnin. Kanhgág ag tỹ vég mũ kã, krynhkryj, kójó mré jẽsĩ kar ne tỹ ki goj tag krankron kãmũ tĩ. Ãn kã kanhgág ag tỹvĩn jy tóg tag ki nỹtĩg tĩ. Kỹ kanhgág ag ne tỹ kã goj tag tỹ vãnhkaga kar kygtãg tĩ gé, kar jy tóg krynhkryj kugmĩ vẽne kej mũ tĩ kuvarhá tá fóg ag mỹ. Kejẽn fóg ag ne ser goj tag kãme mã ja ni ser kỹ ag jy tóg ki tugnỹn kãmũ ja nig nĩ hỹra ag jy tóg kanhgág ki nỹtĩãn vég mũ, fóg ag vỹ ser goj ãn kãmãg mũ gé, kar kanhgág ag tỹ ser fóg ag mỹ goj ãn kãmén há han mũ.
Kỹ ser kejãn fóg ag tỹ uri goj nĩ ãn ki kanhgág ag pon mũ., kỹ Fóg ag tỹ kanhgág ag tỹ goj tỹ Rio do Mel ke mũ ẽn to hã ag vin mũ ag tỹ ki ag vãrehanjé ag krã mré. Hỹra kanhgág ag tỹ ki nỹtĩg mág tũ nĩ, fóg tỹ ser goj vẽnhmỹãn mãn pénĩn prun mũ ser. Fóg ag maquina kynkyr ãn kamãg kỹ kanhgág ag tỹ ser goj Rio do Mel kafã ũ ra pa mũ ser, ag krã jo.
Hỹ kỹ tỹ ser ũri Rio do Mel kafã hãkã nĩ nĩ ser kanhgág ag jamã ti ser. Tag hã vẽ ser Irai ki kanhgág ag kãme ti. Vãme tag pi tó kãn kỹ nĩ ver!