Ki vãmén fã (Rádio) Guarita-RS

Guarita ki ẽg vỹ Rádio nỹti ti jyjy ã vỹ Cacique Fongue ke mữ. Tu nĩ tĩ jyjy ã vỹ Ricardo Sales ke mữ, kusẽnki mữsika tavĩn vỹ ke tĩ, javo rẽkẽnhkã ĩnữ vỹ ke tĩ.

RÁDIO COMUNITÁRIO CACIQUE FONGUE FM 89,7.