Ẽmã ũ ra tĩg jé kãmén

Prỹg tỹ 2009 kã, kỹsã tỹ dezembro ke kar kurẽ tỹ 04 a 21 ki kanhgág tỹ pã’ĩ mág vẽ ti prũ fi mré ẽmã tỹ Itália ra tĩ mũ. Kenjé Milão- Itália tá ke ag vỹ kanhgág tỹ Inhacorá tá ke ag mré rãnhrãj nỹtĩ jé nĩ.
Kũtỹ pir kar kurẽ régre han fag tóg mũ rũprỹnũ ke mũ ki, fag tỹ Itália tá jũnjũn jé, hãra fag vẽ ver Lisboa- Portugal ki vẽre sĩ han mũ.Lisboa ki nỹtĩ kỹ fag tóg ser Milão ra mũ mũ, fag tỹ tá junjun mỹr vẽ kusãj gỹ tỹvĩ tĩ, ag vĩ vẽ tá tỹ ũ nĩ, hãra fóg ũ vẽ tá fag jãvãnh jẽ ja nĩ, tag vẽ tỹ Brasil ki ra vár jé nĩ gé, kỹ ti vẽ fóg vĩ ke pã’i mré vẽmén mũ ser. Nén ũ e tỹvĩ vigvég fag tóg mũ, nén ũ e kĩnhrãn fag tóg mũ gé, hãra tag rá vẽ kar hã kãmũj ke mũ, uri fag vẽ ẽmã yỹ Inhacorá ki nỹtĩ, há tỹvĩ fag vẽ nỹtĩ, fag pi jag tỹ nén ũ nón kagá jé kren mũ, ẽmã tỹ ĩnhacorá ki tóg nén ũ e tỹvĩ nĩ, fag mũjé tugnĩn ser.
Kỹ jag tỹ nén ũ kãme mãj há kỹ Jẽsĩ mré vẽmén nĩ, ti pi uri tỹ pã’i mág nĩ ha, iskóra Marechal Cândido Rondon ki pã’i mág vẽ ser uri Jẽsĩ ti.