Sórãg

Jẽsĩ kãme

Prág jũn kỹ ti si ag pi kalenario ki kanhrã tuni, vẽ hara jẽsĩ tóg kyr kamã
han ti sir ti ag mỹ ton ve se epyj vỹ kãro ha kure ag jãpã juken ra kẽn vẽ kỹ kanhgág ag vỹ jãpã
pu kyn muj ken vẽ . ag tỹ kar epãj mun jẽsĩ jagmre kãrmi kanhgág ag vỹ rãnhrãj tĩ.
Hãra jẽsi tóg kyr kamãja ni hã kỹ ti kyr keti ve uri Ẽmã mi gufã fag vỹ mygaga tĩ
ver umri fag jẽsĩ tag kyr men kỹ hã kỹ sóg toran mũ sórãg to rán mũ hovẽ jẽsĩ kãme ti