UNIVERSIDADE VẼ KANHGÁG MỸ KURSO VIN SÓR MŨ.

Ẽmã tỹ Santa Maria tá vẽnhkajrãn fã mág vẽ jé ( UFSM), Governo Federal hã vẽ tag kirĩr nĩ, kỹ tag vẽ ser kanhgág tỹ KAINGÁNG ag mỹ kurso ũ vin sór mũ. Kysã tag kã vỹ rom ké, kurã tỹ 18 kã, kỹ tóg kysã ũ ka nĩféj mũ, kurẽ tỹ 19 kã.
UFSM tỹ curso tỹ 08 ke róm mũ, prỹg tag kã, hã vẽ nỹtĩ ser:
- Educação Física;
- Letras;
- Matemática;
- Agronomia;
- Direito;
- Enfermagem;
- Odontologia kar
- Medicina ke gé.
Kaingáng tỹ ũ kirã sór mũ tóg Universidade site rarãj mũ, tag hã vẽ tỹ;
nĩ. Ti kaja tóg R$ 85.00 kej mũ.
Kurẽ tỹ 12, 13, 14, kỹsã tdezembro ki ser UFSM tóg prova hyn han ge mũ, ũn tỹ nota mág kunũnh mũ ãn hã vẽ ser tá vẽnhkajrãn jẽj kemũ.
Kỹ UFSM tỹ kanhgág ag mré rãnhrãj sór hã vẽ.