Ẽmã tỹ Iraí - RS ki Oficina de Gestores Kanhgág Jógo tũ.

Kurẽ tỹ 28 kysẽ tỹ julho tag kã Kanhgág Jogo to Oficia tỹ ti kurẽ ki tũg ge ta krỹg ser. Oficina tag tỹ kurẽ tỹ 18 kã ke kãtĩg hã nỹ, hãra ta ser uri kurẽ tag ka tũg mũ. O ficina tag ki ẽmã tỹ Irai, Guarita, Carreteiro, Inhcorá, Nonoai ag tỹ ki nỹtĩ nĩ.
Hãra ver kanhgág ta gag pate Xokléng régre ag tỹ Oficina tag han gé. Nén ũ ‘e ki kajrãn ẽg tóg, ẽg tỹ ẽg ẽmã tá kar tag tỹ kanhgág ũ ag kajrãn jé. Kỹ ta ser ẽg mỹ há tĩ, mỹr ẽg tỹ ẽg kajrẽn nỹti nỹ ser.