Ẽg kurso tũg

Kỹ ũri kurẽ tỹ 28 tag kã kysã tỹ julho tag kã ẽg kurso tóg tũg ge mũ, fóg ag ẽmã tỹ Iraí ki. Ẽg tóg e nỹtĩ vẽ ẽg junjun mũ kã, hãra ẽg kanhrãn jẽ ẽn tóg ẽg tỹ ki kurẽ pénkar tá krỹg gen kỹ ẽg mỹ ge mũ: - sỹ ãjag mỹ ge ke ja ẽn hynhan mãn nĩ inh mỹ, tag kar sóg ũ tỹ simỹnỹ ũ kãpẽn ki nỹtĩj ke ẽn kinhra nĩj mũ, ũn tỹ 11 ke tỹvĩ tóg kã jẽj ke nĩ,ke mũ. Kỹ ẽg tóg ser ẽg jamã ra vỹnvỹn kej mỹ ha.Hãra ti kar pi jé, ver kurso rég’re tóg tũ nĩ,hẽre ke mũn tóg tag ki kutẽ mãn mũ ke tũ mỹr Guarita tá. Ẽgno tóg ser fóg ag ẽmã tỹ Campinas-SP tá kutẽj mũ ti kar jé ser.