Ẽg si ag

Kejẽn inh vỹ ãkrég nĩg tĩ, ka inh jykre vỹ ser tag ki kutẽ, ẽg si ag vỹ nén ũ kar ki ẽg kanhrãm mũ kã kãgter mũ nĩ, nãn kãmĩ vỹn kagta vỹ ẽg ta ki kagtĩg tĩg nỹ, ki karó sa ũn ta gĩr ta nónh tĩg ke nĩ, hãra ũn mág ta ãg mré nónh vég tũn ka ũn ta gĩr vỹ tũg mỹ ser ke tũ nĩ.