Ĩnh kãme va tỹtĩ.

ta sỹ posto indigena nonoai tỹ ke nĩ,hãra ĩnh ne kanhgág ũ ag ga kõ ag mré jén,ĩnh amigo Natã mré.kỹ hãvẽ inh sỹ ãjag mỹ nén tój ke ti.