Kanẽ sá

Tỹ sỹ kanẽ sá nĩ. Kysã tỹ janeiro kã sỹ rãn tĩ gé.
Grẽjgy sỹ nĩ, ko há sa nĩ. Inh fár ta sá nĩ.
Inh pãgpã kryn ag ta tĩ. Ag tỹ inh kanẽ génh há han jé.

(Arao da Rosa)

Vãsỹ kanẽ sá pẽn vỹ e nỹtĩg tĩ nãn kãmi kỹ ẽg panh ag tỹ ẽg mỹ génh mũ tĩ, ẽg tỹ ko jé. Uri pi nãn kãtá kanẽ sá e tĩ ha. Fóg kar kanhgág ũ ag tugrĩn pi kanẽ sá pẽn tĩ ser, ag tỹ ti pãn kykym tugrĩn. Uri ẽg tỹ gĩr mỹ ven sór jé, kar ko sór jé ẽg tỹ mẽrkano tá kajãn tĩg mũ ser.

(Diva Cleci Claudino)