Jã kaga

Fuva

Ãg tỹ vẽnhkagta tag tũ nĩn jé ag vỹ,ga ki nén ũ mur koj mũ, kanhgág ag ẽgóro(kumĩ, fuva, pého féj, pyrfé), ẽg jã kar ẽg jugrỹnh tar nỹtĩn jé.