Rỹr

Rỹr

Rỹr vỹ tỹ jẽsĩ jugján jafã nỹ. Kanhgág ag vỹ rỹr han tĩ, ag tóg tỹ: kujẽg, krynh-krynh,jógjó,kójónh,krĩn-krĩr ag jugján jé.
Jẽsĩ jo ĩn tá ag vỹ kujẽg kar jógjó ag tỹvĩn kugmĩg tĩ, rỹr tỹ.