Governũ/RS vẽ CONCURSO han ge mũ

Governũ vẽ CONCURSO han ge mũ,prỹg tỹ 2011 ki R.S Ke. Kysã tỹ outubro ne 2011 ki tóg Vẽnhkajrãn rãn fã ag mỹ ke nĩ kar tóg ser kysã tỹ janeiro ne 2012 ki tóg ũn tỹ iskóra mĩ rãnhrãj ũ tu nỹtĩ mỹ ke nĩ gé. Kanhgág ag vẽ ag vĩ pẽ ki tag hyn han ge mũ. Kỹ ki ẽmẽg nỹtĩm nĩ.
Hã Vẽ tag kãmẽ ti.
Valmir jẽSĩ.