Mỹgmygsy

Mỹgmygsy vỹ tỹ katág-tánh ag mág ri ke nĩ. Ti tỹ ti jyjy tag ta Ken jê ti vỹ tỹ mỹg han tugrĩn ke nĩ, kar ti tỹ jũjgy tugnĩn ke gé.
Hãra mỹgmygsy ti pir nĩgnĩ, ‘e tỹvĩ ag tỹ nỹgtĩg nĩ mỹr ag tỹ mỹg han jé ag pi ag pir mỹ tĩj mũ. Hã kỹ mỹgmygsy ag vỹ ag mũ ja mĩ jagnã mré mũ kãn tĩ, ag tẽgtẽ tỹ mã há tĩg nĩ, ag ‘e ẽn tugnĩn ke vẽ.

Mỹgmygsy tỹ mỹg han jé ti tỹ minuto pir kãki ti tỹ kafej tỹ dez ke ẽn ag me kronkron tĩ. Ti tẽ tĩ ke ẽn ki ti tỹ kurẽ pir kãki tĩg tỹ 40 ke tĩ, ti tỹ kafej me jãvãnh tĩg kỹ. Kỹ mỹgmygsy ag tỹ kafej me ẽn gé kãmũ mág ẽn hã nỹ ser mỹg han Ge ke mũ, mỹr ag rãnhrãj kỹ ag pi ronron tĩ.
Mỹgmygsy vỹ kanẽ tỹ cinco ke nỹgnĩ. Ũn kãsir tẽgtũ vỹ ti krĩ to hã nỹtĩg nĩ, jãvo ser ũn mág régre ag vỹ ser ũn ag krẽm nỹtĩg nĩ.
Mỹgmygsy pir vỹ prỹg pir kãki mỹg me tỹ cinco grama han tĩ, ũn pir ti tỹ mỹg kufy tỹ 1kg ke han jé ti vỹ kafej tỹ cinco milhões ke kronkron ge nĩ.
Mỹg pir kãki mỹgmygsy ag vỹ 60 ke tũ mỹr 80 milhões ke nỹtĩg nĩ. Jãvo ag Nỹ fi vỹ pir nĩgnĩ, hãra ver fi pã’i má gag vỹ 400 ke nỹgtĩg nĩ. Hẽre mũn ag Nỹ fag tỹ régre tygtyj kỹ fag tỹ rá rá tĩ, fag kã’ũ ter kỹ ser ũn rĩr mũ ẽn fi hã nỹ tỹ mỹgmygsy ag Nỹ nĩj mũ. Mỹgmygsy ag Nỹ fi vỹ fi rĩr tĩ ki prỹg tỹ cinco ke ta krỹg tĩ, jãvo mỹgmygsy ti ke ag tỹ ag rĩnrĩr kỹ kurẽ tỹ 28 ke tũ mỹr 48 ke tá krỹg tĩ.
Ũn tá tá fag tỹ tỹvĩn hã nỹ rẽnhrẽj tĩ. Jãvo ag tỹ ag mũ sór karmĩ mũg tĩ, mỹgmygsy ‘ũ ag mĩ hã, kar ag tỹ fag mỹ krãgkrãg tỹ to nỹtig tĩ ke tũ mỹr ag krẽ tỹ tũg mũ.