Sẽgror

Sẽgror vỹ tỹ jẽsĩ nĩ.
Ti kãmur vỹ tỹ 18 centímetro nĩ. Jẽsĩ tag ti vỹ krĩ mag nĩ ẽg ti nĩgjẽg há han kỹ, ti pénĩn ti fẽr vỹ sá ve mré kupri nỹtĩ gé, hãra ti vỹ ver ti fẽr kupri ag kãmĩ rórór kyrẽg nĩ, ti jẽ pénĩn ti vỹ kusũg kyrẽg nĩ gé. Ti my vỹ téj nĩ kuryj ra, kar ti my vỹ ver kãmĩ kã sagsa sá nỹtĩ gé. Ti tỹ góm Ken kỹ nĩn kỹ ti pẽn vỹ vég tũ nỹgnĩ.
Ti vẽjẽn vỹ tỹ karigri, ópẽ, toto kar jémũjé nỹtĩ.