Vẽnh Jykre

Uri vẽnhkanhrãnrãn fã ag tóg vẽsãnsãn ge nỹtĩ,mỹr ẽg kyrũ kãsir ag vỹ uri ag jykre mĩ mũ sór tavĩn mũ nĩ mré vẽnh jóg ag tóg vẽnhkajrãnrãn fã ag tỹvĩ kri vẽnh jykre tugvãnh kãn kỹ nỹtĩ.Kỹ vẽnhkanhrãnrãn nỹtĩ ẽn ag vỹ mỹ vĩ kórég nỹtĩ unh ri,mỹr vẽnh jóg ag pi ag krã mỹ ge tũg nĩ, ke nỹtĩ ha,Ag tỹ ẽg kri fan kãn kỹ nỹtĩn kỹ ser.Kỹ tóg ẽg hã kã nỹ,ẽg jykre fãg ge ẽg nỹtĩ,mỹr vajka gĩr tag ag hã vỹ tỹ pã'i nỹtĩj mũ.