Jymi


Ka tỹ jymi vỹ ronror kar ũ tóg tigtéj nỹtĩ. Jymi fej tóg kupri nĩ. Kỹ tóg kysã kri nũr tỹ Setembro kãmĩ fej tĩ.

Kỹ jymi tóg kysã kri nũr tỹ Novembro kãmi han tĩ. Jymi tóg goj jagma han tĩ, kar nẽn kãmĩ. Hãra ẽg tỹ jymi krãn tĩ gé, ĩn pénĩn. Ẽg tỹ krãn jé, ẽg tóg nẽn kã tá ti pẽn kãnẽg jovãn kỹ kunũg tĩ, ẽg tỹ krãn jé.
Kỹ jymi tỹ rãn kỹ jẽsĩ ag tóg koj mũ ser, kar kajẽr, se, kar ẽg ke gé.

Hãra jymi tóg tỹ vẽnhkagta nĩ gé. Gĩr nug-kaga mỹ tóg há tỹvĩ nĩ, kar tóg nén ũ’ũ mỹ há nĩ gé ver.