Kó ti pẽn tóg ronror nỹtĩ, ti fej kỹ tóg tỹ gãr kuka ve nĩ, kupri ra tóg nén tánh tỹ pãg kỹ jẽg tĩ, rỹ tỹ tũ ke nĩ ra: kysã kri nũr tỹ fevereiro-março kã.
Ti mó fár tỹ mãrér ve ken kỹ tóg rãnrãn sór jẽ, kỹ ti fár tóg vãm ke tĩ ser, kỹ tóg koj há nĩ ser.
Kó tóg nẽn kãtá mog tĩ, ka mag ag tu grẽn ke kỹ tóg mog ti. Hã ra tỹ ẽg ĩn rã krãn jé há nĩ, ga ki tóg mog tĩ gé.
Kajẽr, jẽsĩ, kỹnỹnĩn ka ẽg tóg ko tĩ gé. Jãvo ti mrũn vỹ tỹ vãfy kar han há nỹtĩ. Mrũr fár tỹ ẽg tóg vyj tu fy kar no tu mrĩnh tĩ gé.