Nérjór >> mẽ ra

Ka tỹ nérjór tóg tigtéj nỹ tĩ, nérjór fej tóg kupri nỹ tĩ, kỹ tóg kysã tỹ Setembro kãmĩ fej tĩ.
Kỹ nérjór tóg kysã tỹ Novembro kar Dezembro kãmĩ han tĩ, ti kanẽ tóg ti rãn kỹ kusũg sy nĩ, ka tỹ nérjór tóg nẽn kãmĩ mur tĩ. Ẽg ĩn rã tóg krãn fã há nĩ gé.
Nérjór tỹ rãn kỹ jẽsĩ ag vã ko tĩ, kar ẽg tỹ ko tĩ gé.