Pẽnva


Pẽnva ti pẽn tóg téj ra kanér nĩ, ti fej tóg kupri nỹtĩ, ti kysã vỹ tỹ rỹ kã ke nĩ.
Ti kanẽ ta mỹrér kỹ tóg ko jé há nĩ ser.
Pẽnva tỹ nẽn kãtá mur tĩ, hãra tỹ ẽg ĩn rã krãn fã há nĩ gé.
Jẽsĩ ag tóg ti kanẽ ko tĩ gé, ti ko hán kỹ.
Ti féj tóg ũ tátá fag mỹ há nĩ, fag tỹ fag kaga kỹ kron kỹ, fag tỹ fag krẽ mãn tỹ mrãnh ke jé.
Krẽkufár vẽjẽn vẽ gé, pẽnva ti.