Tẽnh

Tẽnh vỹ téjgy jẽ, ti féj vỹ tigtéj nỹ tĩ gé. Jãvo ti fej vỹ mỹrér nỹtĩ. Ti kanẽ tóg tánh nỹtĩ, ti rãnrãn kỹ hã tóg mỹrér nỹtĩg nĩ.
Prỹg kar mĩ tóg ke tĩg nĩ ti kanẽ ti, prỹg kar mĩ tóg rãn tĩ.
Véké tóg mun mur tĩ, nẽn kãmĩ, kar goj fyr mĩ, ũ tóg krãnkrãn tĩ ag ĩn rã. Ti féj tỹ ẽg tóg ĩn kri nĩ han tĩ. Kugpãn kỹ ẽg tóg tỹ ĩn to rón tĩ gé, ti kojo tỹ ẽg tóg vyj han tĩ.
Ti kanẽ gógãm kỹ ẽg tóg kãmĩ ti kojo ẽn ko tĩ. Ti rãnrãn kỹ ẽg tóg kréj ki tynyn kỹ ko tĩ gé.