UFRGS tỹ ẽg ẽmã ra Kãmũ.

Uri kurẽ tỹ 17 tag kã UFRGS tá kanhgág kar fóg tỹ ẽg ẽmã tỹ FÁG NHIN ki ẽ mré ẽg vẽjẽn pẽ koj kãmũ mũ. Ẽmã ‘e ta kanhgág ag kar fag tỹ ag mré nỹtĩ nĩ gé. Kỹ ẽg mỹ sér tĩ, ẽg tỹ ag mỹ kanhgág vẽjẽn pẽ han kỹ.
Kar tỹ ag mỹ há tĩ gé, ag tỹ ẽg mré ẽg tỹ vẽjẽn han ja kon kỹ.
Ẽg mré ag tỹ mĩ mũ kỹ ki kutyg-tyg, ti tỹ ag mỹ ki hán kỹ.