GUARITA KI

Tag vỹ tỹ kanhgág tỹ Kaingang tỹ RS ki ke ag kar SC tá ke ag vãfy to vãme nĩ,kar ver kanhgág tỹ Guarani ag tũ ke gé.
Kysã kãrã tag tỹ nãvemrũ ,kurẽ tỹ 11 kã tóg, ag tỹ ag rãnhrãj tag ven ge tá krỹg mũ.Ũ tỹ kanhgág ag mré tag han jé nón vãsãnsãn ja vỹ tỹ COMIN jo nỹtĩ ag nĩ,kar ver iskóra ag ke gé.Tã mĩ pã’ĩ ag tóg vej kãmũj mũ ga tỹ Guarita ki,tá vẽnhkanhrãn fã tỹ E.E.I.E.F.KASĨN MĨG ki ag tóg han mũ. Kusã ki 9:oo kã tóg pẽnjẽg mũ,kar kỹ tóg vẽjẽn nĩ,kanhgág ag tũ pẽ tỹ ag jẽn ge mũ kurã ẽn kã.