ISKÓRA KAR TÓG VẼNHKANHINNHIR TO KAGÁ ẼMÃ TỸ IRAPUÁ TÁ, GUARITA KI.

Kysẽ tag kã kurã tỹ 28 tĩ mũ tag kã Guarita ki iskóra kar tóg vẽnhkanhnnhir to kagá ẽmã tỹ Irapuá tá.Ag jẽn kar kỹ tóg ver vẽnhkanhrãn nỹtĩ sĩnvĩ tỹvĩ fi kuprẽg ge tóg ké.Iskóra kar tóg vẽnhkanhrãn jẽ fi pére kagá ja nĩ.Ũ tỹ fag kuprẽg ge mũ tóg pénkar nĩ.Fag tỹ vẽnhvinven tũ ki fag tóg ẽg tỹ kanhgág tũ pẽ to vẽnhrá ũ hynhan.Iskóra tỹ Antônio Kasĩn Mĩg tá vẽnhkanhrãn jẽ fi hã ne tá krỹg vén mũ, jo iskóra tỹ Mukẽj tá ke fi tóg fi nón jẽg.Vẽnhkanhinnhir kar ki iskóra tỹ Mũkẽj tóg ti kar jo jẽg.