kanhgág ag vãfy to vẽnhrá hár tóg vẽnh ven,Guarita ki rãké tá.

Rãké tá Guarita ki kanhgág ag vãfy hár tóg vẽnh ven ti kar mỹ. Kãki tóg kanhgág ag tỹ vãfy han jé nén ũ nón tĩg kar hyn-han ge ẽn kãmén nĩ, ti kãgrá mré hã tóg ki nỹtĩ. Mré tóg ag tỹ fóg ag ẽmã mĩ fón mũj fã ẽn mré hã kãmén nĩ gé.Guarita ki kanhgág ag kar chapecó tá ke ag ker ver guaranĩ ag rãnhrãj tóg kãki nỹtĩ.
Kũrã tag kã fóg tỹ ag jyjé kar ũ ag tóg vãmén rãnhrãj tag to.Kar ũ tỹ tá nỹtĩ ẽn kar tóg kanhgág ag vẽjẽn pẽ kó, rã tỹ kuju kã san kỹ.Iskóra kar tóg vẽjẽn pẽ ũ matĩg gé tá viven jé gé, ũ hã tỹ ẽmĩ kupri ũn mỹrér nĩ,kajika mré porko nĩ nej,pisé,fuva,mẽn-hu totor,nár nej,porko kuka totor,kajika nej vyrmỹ,tãnh tynyr ke gé.