Mĩg sĩ vãngãn

Mĩg sĩ vãngãn

Ũn si ag, ẽg kófa ag vỹ mĩg, sĩ ti kyr kỹ tu jãfĩn já nĩg nĩ, kỹ ag tóg tag toja nĩgnĩ há. Vãsỹ ũ ter gen kỹ, ẽg jamã mĩ, mĩg sĩ tóg kyr tĩ. Hãra ti kyr pijé, ti fỹ vẽ: ke ag tĩ ẽg si ag, ti vãkrãr kỹ ti vãngãn vỹ kega ag nĩ kofa ag.
Ti tỹ goj patê kyr kỹ kófa ag vỹ geja nĩgnĩ, ũ ta kãnhmar ta jamãn tĩg ge vẽ: ke ag ta tĩ ũn si ag. Kãnhmár ũ ta ter mũ, kỹ vẽnhkygtẽgtẽg vẽnhkagta ta.
Javo ti tỹ goj mỹ tag kãtá, kafã ki kyr kỹ ũn ta ti fỹ ki ẽmẽja ẽn jamré vỹ ter mũ ke ag tĩ kófa ag. Ũri ta ver ẽg jamã mĩ kanhgág ag vỹ ki kanhró nỹtĩ, kỹ mĩg sĩ kur kỹ ti vãngãn vẽ ũ ter ke vẽ ke ag ta tĩ ũn si há ag.