Otacílio M da Rosa

Ẽg si tỹ Otacílio Marcelino da Rosa, ti prỹg kri tỹ 75 nĩ, kanhgág tag vỹ ẽmã tỹ Guarita tá ke vẽ, ti jamã jyjy vỹ vỹ Missão ke mũ, ti vẽ mẽn kỹ vỹ ag tỹ fog ag kato tẽ kãme to mũ. Hãra tỹ ẽmã ta vãgvã sa tá nĩ vén já nĩ ti, ti nỹ fag mré, uri ẽmã tag jyjy hã vỹ Katiu Gria ke, kar ũ tỹ tá nĩg vén ja vẽ jê, ĩn ta re krẽm, ẽkrãn kamã ja fag nỹtĩ, fag tỹ kar kon jé, ãkrénh kar pãrin tag mré fag tóg hyn han tĩ gé. Hãra prỹg vỹ tĩg kamẽ han fag krẽ vỹ vẽnhgrun mũ, fag tỹ nén ũ kotĩ vỹ sĩ kemũ ãn ki fag vỹ vẽfy hyn han mũ ser ke gé fag tỹ to nén ũ vẽ jé gẽ, ẽmã tag vẽ kuvar gy nĩg tĩ gé já rĩn mỹ ẽmã si u tóg fag tu hẽ nĩ já nĩgtĩ ĩn vỹ vẽnhkóg ke rẽgre kri um pir já nỹtĩ, tag hẽ tá fag tóg vẽfy to nén ũ jãvãnh mũ tĩ. Kejẽn ag vỹ fóg ag mỹ rãnhrãj mũ tĩ vẽjẽn tu.
Tag hã vỹ ag ta vãhã fóg ag kinhrãg han mũ ẽg si ag e ke mỹr ke pi jé mỹr ag ta kinhra já nỹtĩ ser. Ẽg vĩ to vẽnh ag ta ki nỹtĩ já ti. Tag pãnte fag tóg ag jamã sĩ to hã kãre mũ ki nỹt jé. Fag tỹ ki jun jun mỹr kanhgág ũ vỹ nỹtĩ nĩ.
Kanhgág tag jyjy vỹ Davi Rỹgjo Fernandes ke mũ, jãvo ti regre fi jyjy hã vỹ Joanina Rẽgso Fernandes ke mũ, uri ag tỹ emã tag jyjyn hã vỹ "Missão" ke mũ. Prỹg tag kã ũ vỹ ag kirĩr há han tũ nĩ ver ẽg vĩ tovẽnh ũ ag hã vỹ ẽg ki junjun ky ãg mỹ ge ke mũ nĩ ag tỹ ẽg vĩ ki ẽg kanhrãn vẽ. Tag kãpãn ag vỹ nén ũ kinhrãg mág mũ ser. Uri ag tỹ fog ag tu jykre vỹ ag tỹ nén ũ tũg já tag nĩ, jarĩn mỹ ag tóg kanhgág ag rãnhrãj ki kã ge ke mũ nĩ ver, ẽg si ag ta to jykrinkrén fã vẽ ver, uri ke ag mré tỹ tu jykrén ti gé hã .

Inh panh Otacílio - Arao da Rosa