Ẽg vĩ ki advérbios ag

Advérbios de Tempo ag:
Rẽké'ũ tá;
Rẽké tá;
Uri;
Vajka;
Vaj'ũn ka;
Vãsỹ;
Kejẽn;
Kusã ki;
Rẽkẽnh ka;
Kutyg ka;
Kuty tá
Kuty si;
Kurẽ ge tá
Kurẽ ge kã;
Kãnhmar;
kar;
Kar hã;
Hẽnrike kã;
Nén'ũ jagtã ki;
Kusa kã;
Rỹ ra;
Rỹjgy ra;
Ẽn kã;
Ẽn kar;
Ẽn pãte.

Advérbio de lugar ag:
Tã tá;
Vẽnhmỹ tá;
Taki;
Rã/rẽ;
Kuvar;
Kakó;
Jagtẽ ki;
Ẽn ki;
Tãki;
Tagmĩ;
Tãmĩ;
Ẽn mĩ;
Kar hã;
Kãki;
Tar tá;
Tar ki;
Pãte;
Kãtá;
Kãmĩ;
Kã há tá.

Advérbio de Intensidades ag:
Kuvargy;
Kuvar há;
Kuvar sĩ;
Kakó sĩ;
Kakó tỹvĩ;
Tãtá hã;
Tag kãtá hã;
Pãte hã.