Ẽmã tỹ Irai tá Curso kutẽ mãn ge

Ẽmã tỹ Iraí tá curso tỹ DRUPAL vỹ kutẽ mãn ge nĩ nĩ, kurẽ tỹ 17 kysẽ tỹ Janeiro prỹg tỹ 2012 kẽ ke vẽ.
Fóg ag vỹ ẽmã tỹ Campinas SP tá Professor ag tỹ tá nỹtĩj mũ, ag tỹ kanhgág tỹ ẽmã ‘e mĩ kãmũj ge ag mỹ. Iraí tỹ curso tag vỹ kurẽ tỹ 27 tá krỹg mũ, mỹr kanhgág tỹ DRUPAL ki vẽnhkajrẽn ge vỹ ver ‘e tỹvĩ nĩ.
Kỹ ser ẽmã tỹ Iraí tá kanhgág ag vỹ Curso tag ki ẽmẽg nỹtĩ nĩ, pã’i ag mré hã.