Oficina Drupal tu vãme.

Oficina drupal tu vẽme

Curso tag vỹ tỹ oficina drupal tu ke nĩ, kanhgág ag tỹ site Kanhgág Jógo administra keja ke vã.
Kỹ kanhgág ag vỹ curso tag han mũ nĩ kurã tỹ, 17,18,19,20,23,24,25 kar 26 'janero prỹg tỹ 2012 kã.
Kar ag vỹ site hynhan kinhrãg mũ gé, ag tỹ ag nỹtĩja mĩ ag jamã tu site han kinhrãn jé.
Ag tỹ ag nỹtĩja mĩ ag jamã tu vãme tugtó ja ketũmỹr kãgrá vogvo nén ũ kãgrá kegé.
Kỹ curso tag vỹ há kutã mũ,arunũ ag vỹ kanhrãnrãn mág mũ.

Volmar da Silva