Karugmág

Ka 'e ta tĩgnĩ ẽg ga mĩ, hãra ka ag kã'ũ jyjy vỹ “karugmág” ke tĩ. Karugmág ag kã'ũ vỹ tỹ karugmág kupri, karugmág kusũg nỹtĩ. Hãra karugmág pẽ hã vỹ ta ũn kusũg nỹtĩ.
Ka tỹ karugmág vỹ tỹ nén ũ há tỹvĩ jẽ,hãra ver ti fy vỹ há tỹ há tỹvỹ nỹtĩ gé, kanhgág ag mỹ.

Karugmág ag kãmur vỹ 8 kar 15 mt tá krỹg tĩ, hãra ũ ag tỹ ti kãmur tag pãte fĩnrãm tĩ gé. Ẽg tỹ karugmág ti jãnhmĩ kỹ ti kãmur vỹ 40 ketũmỹr 70 cm tá krỹg tĩ. Ti fár vỹ tỹ vẽnhkagta han há nĩ, jo ti pãn vỹ tỹ pĩ há tỹvĩ nĩ.
Ti fár vỹ tỹ vẽnh kuhur, ẽg nug kaga kar ẽg kãmĩ nén ũ kar kaga kygtẽg há nĩ.