Vyj

Ka tag vỹ knahgág ag mỹ tỹ nén ũ há tỹvĩ jẽ mỹr tỹ vãsỹ ta kanhgág ag mỹ tỹ vyj han há tỹvĩ jẽ, hã kỹ ka ta g ti jyjy vỹ “vyj” ke tĩ.
Ẽmã tỹ (Rio Grande do Sul kar Santa Catarina) ki ka tag ti vỹ tỹ ẽg ka pẽ jẽ, nãn mág tỹ (vale do rio Uruguai) ki. Ka tag ti kãmur vỹ 10 kar 15 mt tá krỹg tĩ ti mos kãn kỹ, hãra ũ ag mogmog kỹ ag vỹ 30mt tá krỹg tĩ gé.
Vyj ti kojo vỹ sá ve jẽg tĩ, kar ver ti kojo vỹ targy tỹvĩ nĩgnĩ gé. Ti kojo pi nén sĩ mỹ kam keg tĩ, ti tar tỹvĩ tugniñ. Kag ti fár vỹ tỹ ẽg tamẽ, ẽg ki pũr kamẽ kygtãg fã nĩ. Kar ti fár vỹ tỹ ẽg kuka tãn fã nĩ, kar vỹ tỹ ẽg nug kaga kygtãg fã nĩ gé.


__________________________________________ Ti féj vỹ tỹ vẽnh kykry ki ta sámsám ke kỹ kygtãg há nĩ.