Vo Ga


Vo ga vỹ tỹ tẽnh kãmĩ ti ga nỹtĩ. Kupri ag tỹ nỹtĩ, ẽg nĩjuja téj ri ke ag ta nỹtĩ ag kãmur ti. Hãra ag kãnho vỹ ẽg nĩjuja kãnho kãfór nỹtĩ. Tótón kỹ vỹ ko há nỹtĩ ag tẽg pẽ ki, pisé to tỹ ko há nỹtĩ vo ga ag.
Ẽg tỹ Vo ga jãvãnh kỹ ẽg tỹ tẽnh pãn tta kutẽm ka nỹ ẽn rygryg mũ. Kumẽr hẽ ẽg tỹ tẽnh ta ryg ke kỹ vo ga kunũnh kỹ kafár tỹ vẽnh rã fi kỹ kã ki fón kej mũ. Kỹ ẽg tỹ ser ẽg jẽkrunh mág kar tótón mũ, ti ko vỹ tỹ tẽnh ko mẽ nĩgtĩ.
Ẽg tỹ Vo Ga ko há han jé ẽg vỹ tẽnh pãn ta kusẽ tũg kã tá tĩg kã ti kutẽm ge nĩ.