Karamẽra "pó grẽ"

Karamẽra vỹ tỹ ẽg ta kãhun fẽ nĩ. Karamẽra ũ ag tỹ targy nỹtĩ, jãvo ũ ag tỹ tãnãj nỹtĩ gé. Vẽnh kar tỹ karamẽra kãhun tĩ, gufã mré ũn ta gĩr ag kegé.
Hãra karamẽra vỹ tỹ fóg ag tỹ han kar ag tỹ jyjyn ja nỹtĩ, ẽg tũ pẽ pi jé karamẽra ti, vé ẽg ne kãhun kinhra nỹtĩ.
Kỹ jỹkora tá kanhgág ag ne ẽg vĩ ki karamẽra jyjyn ja nĩ; ti mỹ ag ne “pó grẽ” ke ja nĩ.
Kỹ kanhgág ag tỹ ser ẽmã ‘e mĩ karamẽra to “pó grẽ” ke tĩ há.