Gãr Rynrár tỹ Ẽmĩ

Gãr rynrár vỹ tỹ ẽmĩ han há nĩ. Kanhgág fag tỹ gãr kughu kar gãr pẽ tỹ ẽmĩ han kinhra nỹtĩ, fag krẽ ketũmỹr vẽnh kar mỹ. Fag tỹ ẽmĩ tag han jé fag tỹ gãrtỹ ser tãgtãn rãn kỹ kre kỹ rĩg kãmũg tĩ. Kỹ fag tỹ ser junjun kỹ gãr ẽn rynran kãn tĩ, fag pi pin kỹ rynran mũ. Rynran kỹ fag tỹ pãgónh kar kónhmãn kỹ “ty” féj kãki fón kar mrẽj rỹjgy nũkãn kỹ kãki fón tĩ.
Ẽmĩ tỹ mrẽj kãkã nĩ ta si há Ken kar fag tỹ kunũnh kỹ jakajãn mũ, ti grẽ há han jé. Ti grã kar kanhgág fag tỹ gãr rynrár tỹ ẽmĩ ẽn kunũnh kỹ kugpãn kỹ ũn tỹ mĩ nỹtĩ ẽn mỹ pipin mũ ser. Ko há ti nĩ, gãr rynrár tỹ ẽmĩ ti.