Jẽnkamu

Jẽnkamu vỹ tỹ vẽnh kar tũ nĩ. Ũ ag vỹ ti ma nỹtĩ mág nĩ, hãra ũ ag vỹ sĩnka ma nỹtĩ kar ver ũ ag vỹ ma nỹtĩ tũ nĩ. Jẽnkamu vỹ tỹ nén ũ kar kajẽm há nĩ, ẽg tỹ mãn sór kỹ. Ta tỹ nén ũ há han há nĩ kar vỹ tỹ nén ũ kórég han há nĩ gé.
Hãra ẽg tỹ jẽnkamu nĩn jé ẽg vỹ rãnhrãj ge nĩ, ke tũmỹr ẽg pi jẽnkamu nĩj mũ. Ũ ag tỹ ag ta jẽnkamu nỹtĩn jé péjug tĩ, ke tũmỹr ag tỹ nén ũ péju kỹ Vane ke tĩ ag tỹ kar ti manỹtĩ jé.
Kỹ ẽg tỹ jẽnkamu nỹtĩ sór kỹ ẽg tỹ nén ũ há ki ẽkrén ge nỹtĩ, ãn ki hã ẽg tỹ ta nén ũ há nĩj mũ.