Ragro

Ragro vỹ kyfé tỹ han kỹ nỹ. Jãvo ti pu vỹ ka ke tũmỹr nén ũ tỹ han kỹ nỹ gé. Ragro ũ tỹ kónẽg nỹgnĩ, hãra ũ tỹ mág nỹgnĩ gé. Ũn kónẽg vỹ tỹ nén ũ nĩ kryn fẽ nĩ, hãra vỹ tỹ vãn kykén Kar vãn jujãn há nĩ. Jãvo ragro mág vỹ tỹ vãn kar mrũr krej há nĩ, kar vỹ tỹ ver ka kym há nĩ gé.
Kỹ ẽg tỹ ragro mág ke tũmỹr ragro sĩ va nỹtĩn kỹ ẽg tỹ vẽnh ki rĩr nĩj ge nĩ, ke tũmỹr ẽg tỹ vẽnh gynh mũ.
Kejẽn ũ ag tỹ ragro tỹ jagnẽ fynh-fynh sór tĩ gé, mỹr tĩ tỹ jagy há nỹ, ti jẽjgy tugnĩn. Hara ẽg tỹ jykre há kỹ ẽg pi nén ũ kórég to jykrén kỹ ragro vatĩj mũ.