Vãn

Vãn vỹ tỹ nãn kãmĩ tỹ ẽkré nỹtĩ. Vãn ag vỹ tẽgtũ nỹtĩ: vãnvãgsa, vãn pẽ karvãn kanér. Vãnvãgsa vỹ tỹ kregroso kar tỹ kãj kan há nĩ. Kar vãn pẽ vỹ tỹ kre téj, kre kãsir,han há nĩ. Jãvo vãn kanér vỹ tỹ kre téj kar kre kẽsir han há nĩ gé, hãra pi há tỹvĩ nỹtĩj mũ mỹr vãn kanér tỹ kãnhmar kógnãj tĩ.
Hãra ver vãn pẽ vỹ tỹ gren han há nĩ gé mỹr ti jujar vỹ tynyr nỹtĩ, kỹ kanhgág ag tỹ vẽn pẽ tỹ vãfy kar hynhan tĩ gé.
Kanhgág ag mỹ vãn tỹ vãfy vỹ tỹ rãnhrãj há nỹtĩ, ti tỹ kykén kar jujãn há tugnĩn. Kỹ kanhgág ag tỹ nãn kãra mũ kamẽ nỹtĩg nĩ, ag vãn ta ag jãvãnh kỹ kre jé.