Fuva

Fuva vỹ tỹ ẽkré jẽ. Ti mog kỹ ti vỹ 30cm ketũmỹr 90cm tá krỹg tĩ. Hãra ẽkré tag ti pi ta ẽg tỹ krãn fã jẽ, vẽsóki ti ta mur tĩ ẽgóho mĩ. Fuva ti pi nãn kãtá mur tĩ, nãn fyr kar ẽgóho mĩ tỹ han tĩ.
Fóg ag tỹ fuva ti to “erva moura” ke tĩ, ag mỹ ti jyjy hã vã ser. Hãra ti jyjy hãnỹ ẽg vĩ ki tỹ fuva nĩ. Ti tỹ ta ẽkré hãra ti vỹ ver tỹ vẽjẽn jẽ gé, kar ti kanẽ vỹ tỹ vẽnhkagta nỹtĩ gé. Kanhgág ag tỹ nén ũ nĩ vég tũn kỹ fuva ti vỹ nén ũ nĩ ko há kãfór nĩ. Fuva ti hã vỹ tỹ kanhgág ag vẽjẽn pẽ nĩ, ‘e ta nỹtĩ vẽ ẽg vẽjẽn ti, hãra fuva ti hãvã ta ẽg vẽjẽn pẽ nĩ.
Jãvo fuva ti kanẽ vỹ tỹ ẽg kanẽ kygtãg fã nĩ gé. Ẽg tỹ ẽvãnh kakó kỹ ẽg tỹ fuva kanẽ tỹ ẽg kanẽ kãmĩ tĩn ge nĩ, kỹ ẽg tỹ ser ẽvãnh kuvar nĩj mũ.